Privacy policy

Doeleinden verwerking

Administratie Huys verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van Administratie Huys, het uitvoeren van een overeenkomst en het sturen van facturen. Tevens archiveren wij communicatie welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wettelijke grondslag verwerking

Administratie Huys verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Administratie Huys: Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van Administratie Huys.

Ontvangers persoonsgegevens

Administratie Huys verstrekt uw persoonsgegevens aan onze huisbank t.b.v. incasso’s en aan de leverancier van de boekhoud- e.o. loonadministratiesoftware.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Administratie Huys worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en de daarop volgende wettelijke bewaartermijn. Indien er geen overeenkomst wordt gesloten worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Administratie Huys te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Administratie Huys verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Administratie Huys doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@administratiehuys.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Administratie Huys Oudegracht 205 1811 CE Alkmaar
info@administratiehuys.nl 072-5116644
(Administratie Huys is een handelsnaam van Coöperatie ’t Assurantie Huys UA)

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie Huys, neem dan contact op met Administratie Huys via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.