ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING Coöperatie ‘t Assurantie Huys UA

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Opdrachtnemer: Coöperatie ‘t Assurantie Huys UA verder te noemen: Administratie Huys.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Administratie Huys binnen het kader van de uitvoering van de administratieve werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Administratie Huys uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing op de met Administratie Huys aangegane overeenkomsten voor zover deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Administratie Huys. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Administratie Huys.

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Administratie Huys retour is ontvangen en ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Gegevens opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Administratie Huys overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Administratie Huys te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Administratie Huys ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Administratie Huys heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Uitvoering opdracht

Administratie Huys bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Administratie Huys zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Administratie Huys heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door Administratie Huys aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Administratie Huys wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Administratie Huys het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en Administratie Huys. 

Geheimhouding

Administratie Huys is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Administratie Huys een informatieplicht opleggen. 

Overmacht

Indien Administratie Huys zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Administratie Huys alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Honorarium

Administratie Huys heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Administratie Huys, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Het honorarium van Administratie Huys is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Administratie Huys en is verschuldigd naar mate door Administratie Huys werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Het honorarium van Administratie Huys, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. De tarieven worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van uurloon berekend, per vijftien minuten. Dit uurloon is in euro’s en exclusief BTW. Jaarlijks worden de uurtarieven verhoogd volgens de DienstenPrijsindex berekend door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Betaling

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Administratie Huys, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Administratie Huys heeft. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Leveringstermijn

Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur kan worden verwacht. Administratie Huys is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Administratie Huys slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Administratie Huys sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Administratie Huys, is deze nimmer aansprakelijk. Administratie Huys heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Administratie Huys is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Administratie Huys of derden.

Opdrachtgever vrijwaart Administratie Huys voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Administratie Huys onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Administratie Huys.

Ontbinding van de overeenkomst

Opdrachtgever en Administratie Huys kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, in de volgende gevallen: Indien na totstandkoming van de overeenkomst aan Administratie Huys omstandigheden ter kennis komen, die Administratie Huys doen vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal voldoen. Administratie Huys de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Administratie Huys bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan Administratie Huys zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst redelijk niet meer kan worden gevergd, is Administratie Huys bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Administratie Huys waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Administratie Huys, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Administratie Huys zijn woonplaats heeft.